DO UCZESTNIKÓW SONGMAKERS Slam 24.06.2023 W RAMACH LABORATORIUM SŁUCHANIA PIOSENKI Odra 2023 (LLO23).

Udział jest możliwy od 18 roku życia, a działalność artystów powinna koncentrować się w Brandenburgii lub polskich regionach nad Odrą.

Niniejszym potwierdzam, że jestem artystą i zapewniam własny sprzęt w ramach LLO23. Sprzęt sceniczny zostanie zapewniony przez organizatora.

Udział w LLO23 nie rodzi po stronie artysty żadnych roszczeń finansowych ani innych w stosunku do organizatora. Występ na LLO23 zostanie zrekompensowany zwrotem kosztów w wysokości 50 €.

Udział w LLO23 jest bezpłatny dla artystów i nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami.

Każdy artysta musi mieć repertuar trwający co najmniej 30 minut i co najmniej 3 własne piosenki/piosenki lub własne interpretacje.

Udział może obejmować wszystkie gatunki, takie jak pop, rock, hip-hop / rap, elektroniczna muzyka taneczna lub występy.

Teksty piosenek artystów nie mogą być niehumanitarne. Organizator zastrzega sobie prawo do kontroli utworów pod tym kątem i ewentualnego wykluczenia artysty z LLO23.

Każdy uczestnik przenosi na organizatora niewyłączne, nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do rozpowszechniania i wykorzystywania przedstawionego utworu, w szczególności do rozpowszechniania go na Facebooku, Instagramie i YouTube oraz wiążąco oświadcza, że przedstawiony utwór jest wolny od praw osób trzecich. W przypadku dochodzenia przez osobę trzecią praw lub roszczeń wobec organizatora w związku z rozpowszechnianiem utworu, uczestnik zwolni organizatora z takich praw lub roszczeń. Każdy uczestnik nieodwołalnie wyraża zgodę na produkowanie i rozpowszechnianie przez organizatora jego wizerunku i nagrań dźwiękowych oraz relacjonowanie LLO23 z podaniem jego imienia i nazwiska.

Przez cały okres trwania LLO23 artysta musi być dostępny jako osoba kontaktowa.

Głosowanie zostanie przeprowadzone przez jury i publiczność. Wyłoniony zostanie jeden zwycięzca po polskiej i jeden po niemieckiej stronie Odry. Ci dwaj zwycięzcy z własnej inicjatywy opracują wspólny polsko-niemiecki program, którego premiera odbędzie się podczas Liederlauschen am Rand 16 lipca 2023 roku.

Zwycięzcy LLO23 obiecują być dostępni 16.07.2023 r. na występ podczas LIEDERLAUSCHEN AM RAND 2023 w godzinach 16-18.

Dokładny harmonogram wydarzenia nie może być jeszcze ustalony w momencie pisania tego tekstu.

Zwycięzcy LLO23 otrzymają wspólne honorarium za występ w LIEDERLAUSCHEN AM RAND w dniu 16.07.2023 r. w wysokości 800,00 € brutto na podstawie faktury. Ponadto zwycięzcy zostaną zaproszeni przez Tonfabrik Audio Production Berlin na wspólną sesję studyjną. W tym celu zwycięzcy, organizator i studio nagrań zawrą umowę w odpowiednim czasie po występie.

Organizator zapewni artystom scenę, nagłośnienie, mikrofony, konsolę mikserską i energię elektryczną. Wszelkie wymagane instrumenty muszą zostać przyniesione przez samych artystów. Artyści ponoszą odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia własnych instrumentów.

Wszystkie informacje mogą ulec zmianie ze względu na zezwolenia, pogodę i inne czynniki, takie jak zdrowie, zalecenia polityczne, przepisy itp.

Data zamknięcia LLO23 to 22.06.2023.

Prosimy o wskazanie gatunku (gatunków) w polu tekstowym podczas rejestracji. LLO23 zastrzega sobie prawo do zmiany kategoryzacji.

Proces prawny jest wykluczony. Jeśli poszczególne punkty niniejszych postanowień są lub staną się nieważne, ważność pozostałych warunków użytkowania pozostaje nienaruszona.