• INFO

  Liederlauschen 12 – ein polnisch deutscher Helmholtzplatz

  In diesem Jahrt feiern wir bereits zum 12. Mal in Folge das LiederLauschen Open Air auf dem Helmholtzplatz. Angefangen als kleines Nachbarschaftsfest ist es inzwischen zur festen Größe im Kulturkalender avanciert und begeistert jedes Jahr viele tausend BesucherInnen und AnwohnerInnen. Mit uns sind viele der MusikerInnen gewachsen und gediehen. Im Laufe der elf LiederLauschen Festivals sind mehr als 150 Bands bzw. Singer-/SongwriterInnen auf unserer Bühne auf dem Helmholtzplatz aufgetreten.

  Einige stammen direkt aus dem Prenzlauer Berg, andere sind aus den verschiedensten Regionen Deutschlands angereist oder haben sich, aus dem Ausland kommend, für Berlin als Wahlheimat entschieden. Viele sind mittlerweile sehr erfolgreich und können von ihrer Musik leben. Teresa Bergman, Tim Neuhaus, Phia , Riders Connection, BB Street, Mona la Phona, Stereochemistry, Konrad Küchenmeister , Apples in Space, Me and Reas, Songs of Settler, Taz Chernill, Tuulia, Camou, Storytelling Fishes, Make a Move, Georgie Fisher, Beranger oder Sarah Sophie wären als unzureichende Aufzählung zu erwähnen.

  Das LiederLauschen zelebriert ein Zusammenleben im Prenzlauer Berg, das bedroht wird durch die allseits präsente Gentrifizierung. Wir verbinden Alteingesessene, NeuberlinerInnen und Flaneure aller Couleur. Wir machen uns dafür stark, dass Menschen aller Länder und Geldbeutel trotz allem noch im Prenzlauer Berg leben können und wollen. 2018 gingen wir weiter und riefen das Liederlauschen Labor ins Leben.

  Zum 10. Jubiläum des Festivals wählten wir aus dem riesigen Pool von allen, die jemals auf dem LiederLauschen aufgetreten sind, sieben MusikerInnen aus. Losgelöst aus ihren bisherigen Bandstrukturen kamen diese in völlig neuer Formation im LiederLauschen Labor zusammen. Im Gepäck hatte jeder der KünstlerInnen einen eigenen Song zum Thema Stadt-Land-Heimat. Zur Uraufführung brachten wir dieses Projekt an den Rand
  des Landes, direkt an die Oder, zum Theater am Rand in Zollbrücke. Dort entstand die Idee, ein Festival zum Thema Stadt-Land-Heimat, gemeinsam mit polnischen MusikerInnen ins Leben zu rufen. Das LiederLauschen am Rand war geboren und es war wundervoll, was wir im Juli dieses Jahres erleben durften. Jetzt möchten wir diese tollen Bands und MusikerInnen aus Polen und Deutschland mit Euch zusammen auf dem Helmholtzplatz erleben, es wird Zeit!

  Im letzten Jahr feierte Polen 100 Jahre Unabhängigkeit. Die wechselhafte und auch grausame Dynamik dieser Zeitspanne, in der Grenzen mehrmals verschoben wurden, Besatzungsmächte wechselten, Zwangsumsiedlungen in ungeheuren Dimensionen stattfanden und ganze Gesellschaftssysteme von heute auf morgen überholt waren, hat einen unzweifelhaft großen Einfluß auf das aktuelle polnische Selbstverständnis. Die Verarbeitung dieser Historie führt innerhalb der polnischen Gesellschaft zu einer regelrechten Spaltung. Nicht nur politisch- selbst in der Kulturszene reißen Gräben auf.

  Und auch in Deutschland brodelt es. Aber wir sind in Berlin. Diese Stadt lebt und atmet die Weltoffenheit. Schätzungsweise 180.000 Menschen polnischer Abstammung leben in diesem Ballungsraum, die zweitgrößte nichtdeutsche Bevölkerungsgruppe. Aber was heißt hier eigentlich nichtdeutsch und wie fühlt sich das an? Was bedeutet Heimat? Wo sind die Wurzeln? Wie nähert man sich seiner Herkunft- und will man das überhaupt? Fragen, die Musik bewegen- die Songs gebären.

  Wir wollen uns besser kennenlernen und zusammen feiern. Unbefangen und neugierig. Die Independent Szene in Polen ist aufgrund der aktuellen politischen Situation ungeheuer aktiv und das auf einem beeindruckend hohem Niveau – wir präsentieren Bands wie oho!koko, Brodacze live act, Karol Ochodoek Quartett und Trupiegi. Bands die in Deutschland weitestgehend unbekannt, in Polen hingegen schon kleine Stars sind.

  Es gibt viel zu feiern. Auf die Heimat. Auf die Nachbarschaft. Auf die Vielfalt.
  Willkommen auf dem Helmholtzplatz und einem polnisch-deutschen LiederLauschen 12!

 • INFORMACJA

  W tym roku już po raz dwunasty z rzędu będziemy bawić się na Helmholtzplatz w ramach festiwalu LiederLauschen Open Air. Festiwal, zaczynając jako mała inicjatywa sąsiedzka, urósł na przestrzeni lat do rangi znaczącego wydarzenia kulturalnego. Co roku przyciąga i zachwyca tysiące odwiedzających. Razem z nami dojrzewało i rozkwitało wielu muzyków. W trakcie jedenastu edycji LiederLauschen na naszej scenie na Helmholtzplatz wystąpiło ponad 150 zespołów i piosenkarzy/autorów piosenek. Niektórzy z nich pochodzą bezpośrednio z Prenzlauer Berg, inni przyjechali z różnych regionów Niemiec, a jeszcze inni, wybrawszy Berlin za swój dom, wyemigrowali z zagranicy.

  Wielu z nich odnosi teraz bardzo duże sukcesy i utrzymuje się z muzyki. Teresa Bergman, Tim Neuhaus, Phia , Riders Connection, BB Street, Mona la Phona, Stereochemistry, Konrad Küchenmeister, Apples in Space, Me and Reas, Songs of Settler, Taz Chernill, Tuulia, Camou, Storytelling Fishes, Make a Move, Georgie Fisher, Beranger czy‎ Sarah Sophie to tylko namiastka rzeczywistej liczby artystów, którą należałoby tu przytoczyć.

  LiederLauschen celebruje koegzystencję mieszkańców Prenzlauer Berg, której zagraża wszechobecna gentryfikacja. Łączymy ludzi o ugruntowanej pozycji, nowych mieszkańców Berlina oraz flanerów wszelkich barw. Umacniamy przekonanie, że każdy, niezależnie od narodowości czy budżetu, powinien otrzymać szansę na to, by chcieć i móc zamieszkać w dzielnicy Prenzlauer Berg.W 2018 roku poszliśmy o krok dalej i zawiązaliśmy Liederlauschen Labor. Z okazji 10. rocznicy festiwalu wybraliśmy siedmiu muzyków z ogromnej grupy wszystkich tych, którzy występowali na LiederLauschen. Oderwani od poprzednich struktur zespołu spotkali się w zupełnie nowej formacji w ramach LiederLauschen Labor. Każdy z artystów przywiózł własną kompozycję na temat swojej miejskiej/wiejskiej ojczyzny.

  W ramach prapremiery przenieśliśmy ten projekt na granicę, bezpośrednio nad Odrę, do Theater am Rand w Zollbrücke. Tam narodził się pomysł stworzenia wraz z polskimi muzykami festiwalu wokół idei: Miasto – Wieś – Ojczyzna. Wspaniały LiederLauschen am Rand – Festiwal Piosenki Na Pograniczu został z sukcesem powołany do życia, czego mogliśmy doświadczyć w lipcu tego roku. Teraz wreszcie pragniemy razem z doskonałymi polskimi i niemieckimi artystami przeżyć to wspólnie z Wami na Helmholtzplatz.

  W ubiegłym roku Polska obchodziła 100-lecie odzyskania niepodległości. Zmienna i zarazem okrutna dynamika tego okresu, w którym to granice były kilkakrotnie przesuwane, zmieniały się siły okupacyjne, odbywały się w ogromnych wymiarach przymusowe przesiedlenia, a całe systemy społeczne przekształcały się z dnia na dzień ma dziś niewątpliwie ogromny wpływ na obraz własny narodu polskiego. Przepracowywanie tej historii prowadzi do rzeczywistego podziału w społeczeństwie. Nie tylko politycznego, bo przecież i na scenie kulturalnej dochodzi do polaryzacji. W Niemczech również wrze. Jednak my jesteśmy w Berlinie. To miasto żyje i oddycha kosmopolityzmem.

  Szacuje się, że w tej aglomeracji żyje 180 000 osób polskiego pochodzenia. To druga co do wielkości „nie-niemiecka“ grupa ludności. Ale co to właściwie znaczy być i czuć się „nie-niemieckim“? Czym jest ojczyzna? Gdzie sięgają korzenie i jak można je poznać? Czy w ogóle chcemy odkrywać swoje pochodzenie? Pytania te inspirują do tworzenia sztuki – w ich kontekście powstają utwory muzyczne.

  Chcielibyśmy się lepiej poznać i wspólnie świętować. Bez uprzedzeń, z zaciekawieniem. Polska scena niezależna jest niezwykle aktywna, często również ze względu na sytuację społeczną i polityczną, a poza tym na imponująco wysokim poziomie. Prezentujemy takie zespoły jak oho!koko, Brodacze live act, Karol Ochodoek Quartett i Trupięgi. Zespoły, które być może są w większości w Niemczech nieznane, ale w Polsce widziane jako wschodzące gwiazdy.

  Mamy wiele do uczczenia. Za ojczyznę, za sąsiedztwo, za różnorodność!
  Witamy na Helmholtzplatz i na polsko-niemieckim Liederlauschen 12!

 • INFORMATION

  Liederlauschen 12 – a Polish German Helmholtzplatz

  For the 12th time in a row, we are celebrating the LiederLauschen Open Air on Helmholtzplatz this year. Starting as a small neighborhood party, it has become a fixture in the cultural calendar and inspires many thousands of visitors and residents each year. Many of the musicians have grown and prospered with us. During the eleven LiederLauschen festivals, more than 150 bands and singer / songwriters have appeared on our stage at the Helmholtzplatz. Some came directly from Prenzlauer Berg, others came from various regions of Germany or, coming from abroad, chose Berlin as their adopted home. Many are now very successful and can live from their music. Teresa Bergman, Tim Neuhaus, Phia, Riders Connection, BB Street, Mona la Phona, Stereochemistry, Konrad Küchenmeister, Apple's Space, Me and Reas, Songs of Settler, Taz Chernill, Tuulia, Camou, Storytelling Fishes, Make a Move, Georgie Fisher, Beranger or Sarah Sophie are some names that spring to mind but the list is much longer.

  The LiederLauschen celebrates coexistence in Prenzlauer Berg, which is threatened by the ever-present gentrification. We connect old people, new Berliners and flaneurs of all stripes. We strongly support the fact that people of all countries and purses can and still want to live in Prenzlauer Berg.

  In 2018 we developed further and started the LiederLauschen laboratory. For the 10th anniversary of the festival, we selected seven musicians from the huge pool of all those who have ever performed at the LiederLauschen. Detached from their previous band structures, they came together in a completely new formation in the LiederLauschen laboratory. Each of the artists had their own song on the topic of city-land-home. For the premiere we brought this project to the edge of the country, directly on the Oder river, to the Theater am Rand in Zollbrücke. The idea to create a city-land-home festival together with Polish musicians came up there. The Liederlauschen am Rand was born and it was wonderful what we went on to experience in July of this year. Now we would like to experience these great bands and musicians from Poland and Germany together with you at the Helmholtzplatz, it´s time!

  Last year, Poland celebrated 100 years of independence. The instable and also cruel dynamics of this period, in which borders were postponed several times, occupying powers changed, forced relocations took place in enormous dimensions, and entire social systems went obsolete overnight, has undoubtedly had a great influence on the current Polish self-image. The processing of this history has lead to a real split within the Polish society. Not only politically – even in the cultural scene rifts open up. And even in Germany it seethes. But we are in Berlin. This city lives and breathes cosmopolitanism. An estimated 180,000 people of Polish descent live in this metropolitan area, the second largest non-German population group.

  But what does not German mean here and how does that feel? What does homeland mean? Where are the roots? How do you approach your origin – and do you want to at all? Questions that move music – give birth to the songs.

  We want to get to know each other better and celebrate together. Uninhibited and curious. The independent scene in Poland is enormously active due to the current political situation and at an impressively high level – we present bands like oho! Koko, Brodacze live act, Karol Ochodoek Quartet and Trupiegi. Bands that are largely unknown in Germany, in Poland, however, are already small stars. There is a lot to celebrate. About home. About neighborhood. About variety.

  Welcome to the Helmholtzplatz and a Polish-German Liederlauschen 12!

 • PROGRAMM

  FREITAG 06.09.2019

  15.45 – 16.45 Uhr                      Still In The Woods
  17.00 – 18.00 Uhr                                         Camou
  18.15 – 19.15 Uhr                                   Highwater
  19.45 – 21.15 Uhr              The Rockin´ Lafayettes
  21.30 – 23.00 Uhr                     Brodacze Live Act

  SAMSTAG 07.09.2019

  14.15 – 15.15 Uhr               Tiefblau Mit Wolken
  15.30 – 16.30 Uhr         Karol Ochodek Quartet
  17.00 – 18.00 Uhr                                 Oho!Koko
  18.30 – 20.00 Uhr                                  Beranger
  20.30 – 22.00 Uhr                                Rekkorder

  SONNTAG 08.09.2019

  14.30 – 15.30 Uhr                    Alexander Peppler
  15.45 – 16.45 Uhr   Meral & Plattenbau Pankow
  17.15 – 18.15 Uhr                             Die Couchies
  19.00 – 20.00 Uhr                                      Trupięgi

UNSERE BANDS

BERANGER
Ein klassischer Pianist und ein Schlagzeuger aus verschiedenen Teilen der Welt, die sich in Berlin unter der Brücke am Alexanderplatz trafen und ein musikalisches Bündnis schmiedeten.

BANDSEITE
YOUTUBE

BRODACZE LIVE ACT
Sie laden zu einer Reise in das Land der Elektronik ein, vermischt mit der Schönheit des Klangs von Live-Instrumenten. Die Bärtigen aus Poznaner sorgen für eine einzigartige mitreißende Stimmung.
Brodacze ist Finalist der 5. Ausgabe des Warschauer Stage4YOU-Wettbewerbs. Im ersten Jahr spielten sie bereits bei Festivals wie Spring Break, Kortowiada, Bachanalia, Kazimiernikejszyn, Cekcyn Festival oder Deep Sky – Electronic Music Festival.

BANDSEITE
YOUTUBE

OHO!KOKO
Sie balancieren zwischen den Genres, springen flexibel von Pop bis Electro, verbinden Soul und Rock, bei ihren Konzerten wechselt das Publikum zwischen Swings und Jumps, denkt nach und tanzt. Sie klingen jedes Mal anders und sind eine Überraschung auf der Bühne.
Sie lösten auf der Bühne „Must be the music“ eine musikalische Explosion aus, die sie direkt ins Halbfinale führte. Sie sind die Gewinner der Auditions des Pol’and’Rock Festival 2018. Im März 2018 veröffentlichten sie ihr englischsprachiges Album „AUDIO“ und gaben Konzerte in Deutschland, Belgien, Kroatien und der Ukraine.

BANDSEITE
YOUTUBE

MERAL & PlattenbauPankow
Eine Show mit maximalem Unterhaltungswert. Meral ist kein unbeschriebenes Blatt. Sie hat viel zu sagen, singt es aber lieber. Laut und leise. Lässig, stürmisch, zart. Kratzig und zugleich samtweich.

BANDSEITE
YOUTUBE

CAMOU
Mit Gitarre, Cajon, zwei Stimmen und einigen effekthascherischen Finessen kreieren Hauke und Gustav ihre sphärischen Sounds, die man auf ihrem ersten Album „Coati“ erfahren kann.

BANDSEITE
YOUTUBE

TRUPIEGI
Eine musikalische Interpretation von Bolesław Leśmian’s Poesie. Ein einzigartiges Konzert, das bleibende Spuren hinterlässt. Es ist, als ob man vom Regen einer kalten Nacht plötzlich in ein warmes Wohnzimmer mit einem gemütlichen Sessel, heißem Tee und brennendem Holz im Kamin geht.

BANDSEITE
YOUTUBE

REKKORDER
Die Hamburger Band mit der kolumbianischen Sängerin Nina Lucia Medina Muñoz rocken die LiederLauschen Bühne mit ihrem gitarrengetriebenen Alternative-Rock. Nach dem Debüt-Album „Beaking Silence“ arbeitet die Band, die im vergangenen Jahr auch in Timbuktu in Mali Konzerte für die UN-Friedenstruppen gegeben hat, zurzeit an einem neuen Album.

BANDSEITE
YOUTUBE

HIGH WATER
Im Bestfall ist Musik mehr als nur die Summe ihrer Teile. Bei High Water aus Berlin ist das der Fall. Die vier Musiker navigieren zwischen Roots Rock, Jam und Grunge und schaffen
daraus etwas Neues – mal deep, mal tanzbar.

BANDSEITE
YOUTUBE

DIE COUCHIES
DIE DREI VOM SOFA – Fast vergessene Schlager aus der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts und eigene Werke.

BANDSEITE
YOUTUBE

KAROL OCHODEK QUARTET
Minimalistische Mischung von Blues, Jazz und Autorenlied.

BANDSEITE
YOUTUBE

STILL IN THE WOODS
Erst im Herbst 2015 haben sich Anna Hauss (vocals), Robert Wienröder (piano, keys), Raphael Seidel (bass) und Jakob Hegner (drums) – vier junge, herausragende Musikstudierende aus drei Städten (Leipzig, Berlin Dresden) – zu Still in the Woods zusammengeschlossen. Was sie verbindet, ist ihre unbedingte Liebe zur Musik an sich und ein geradezu intuitives musikalisches Verstehen untereinander.

BANDSEITE
YOUTUBE

ALEXANDER PEPPLER & THE SOULSHAKERS
Ein Singer-Songwriter aus Witzenhausen und ein Schlagzeuger aus Venedig treffen sich Ende 2015 in Berlin. Eine dieser zufälligen Begegnungen zweier Pole, die sich als gute
Freunde und Musiker stark ergänzen: Melodie und Groove, Herz und Hand, wie Mond und Sonne, Luft und Erde.

BANDSEITE
YOUTUBE

THE ROCKIN´ LAFAYETTES
Die drei Gentlemen des Rockin‘ Rocket-Blues sind keine Puristen, sie sind breit gefächert und lieben, leben, spielen und tanzen nun mal gerne auf mehreren Hochzeiten: Rockabilly, Rock’n’Roll, Jumpin‘ Low-Fi- & Rockin‘ Rocket-Blues, Pin-Up-Jazz & -Swing (-Manusch) Diese Herren gehen nicht „Back to the Roots“ – sie selbst sind „Roots“.

BANDSEITE
YOUTUBE

TIEFBLAU MIT WOLKEN
Lagerfeuerpop aus Berlin. Mit Stefan Seum, Peter Aretz und Wolfgang Müller- Molenar.

BANDSEITE

ROSIE AND THE AMATEURS OF SPEED
Sechs Musiker/innen aus Berlin mit sechs unterschiedlichen Einflüssen, die sich auf einer gemeinsamen Basis treffen: Der Liebe zum ehrlichen Folk. Mit Schweiß und Herzblut bekommt jeder Song seine eigene Note, ohne darauf zu achten ein bestimmtes Genre zu treffen. Blues, Folk, Bluegrass, Soul, Rock – alles fließt mit ein und bekommt seinen Platz. Der ideale Mix um eingeschlafenen Tanzbeinen neues Leben einzuhauchen! LEIDER KÖNNEN SIE DIESES JAHR KRANKHEITSBEDINGT NICHT AUFTRETEN. 🙁 WIR WÜNSCHEN GUTE BESSERUNG! 🙂

BANDSEITE
YOUTUBE